Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy

Projekt badawczy „Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy”, finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr umowy: 0133/NPRH2/H12/81/2012), realizowany był na Wydziale Historycznym UJ w latach 2012-2015 przez międzynarodowy zespół badawczy w składzie: dr hab. Krzysztof Ślusarek – kierownik projektu (Instytut Historii UJ), prof. dr hab. Michał Baczkowski (Instytut Historii UJ), dr hab. Tomasz Kargol (Instytut Historii UJ), dr hab. Grzegorz Zamoyski (Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska), mgr Roman Marcinek (Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie), mgr Olga Dyba (Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie), dr Łukasz Jewuła (III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie), dr Konrad Meus (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), dr Rościsław Melnyk (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie), dr Bohdana Petryszak (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie) i dr Wołodymyr Dolinowskij (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie). Przedsięwzięcie przewidywało inwentaryzację materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867, a w szczególności jej głównych gałęzi, tj.: rolnictwa, przemysłu, rzemiosła, handlu, komunikacji, finansów oraz polityki gospodarczej państwa w tym zakresie. Cele te zrealizowane zostały poprzez wykonanie w ciągu 3 lat trwania projektu następujących zadań:

1. Opracowanie instrukcji sporządzania regestów. Zadanie to zrealizowane zostało w pierwszych miesiącach trwania projektu i polegało na wstępnej kwerendzie archiwalnej i bibliotecznej, opracowaniu instrukcji sporządzania regestów, katalogu obrazów i indeksów oraz opracowaniu komputerowej bazy danych do gromadzenia zebranego materiału.

2. Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy.
Zrealizowany w trakcie trzyletnich badań program inwentaryzacyjny objął następujące rodzaje materiałów historycznych: źródła archiwalne, akta prawne stanowione przez władze szczebla centralnego, krajowego i lokalnego, publikacje prasowe i publicystykę, pamiętniki i wspomnienia oraz źródła ikonograficzne i kartograficzne. Przedmiotem inwentaryzacji były przede wszystkim materiały historyczne dotyczące całej gospodarki Galicji w latach 1772–1867, a w szczególności jej głównych gałęzi: rolnictwa (m.in. system uprawy ziemi, kultury rolne, obiekty gospodarcze w rolnictwie, modernizacja), przemysłu (m.in. regiony i ośrodki przemysłowe, obiekty gospodarcze, instytucje, ludzie), rzemiosła (m.in. regiony, obiekty gospodarcze, instytucje, ludzie), handlu (m.in. miejsca wymiany handlowej, szlaki handlowe, instytucje, ludzie), komunikacji (m.in. wodne i lądowe szlaki komunikacyjne, infrastruktura techniczna, instytucje, ludzie), finansów (m.in. lichwa, instytucje kredytowe, ludzie) oraz szeroko rozumianej polityki gospodarczej państwa w tym zakresie (m.in. ustanowienie i funkcjonowanie monopoli, ustanowienie i funkcjonowanie domen państwowych, polityka podatkowa i celna, reformy społeczno-gospodarcze). W orbicie zainteresowań zespołu badawczego znalazły się również miasta i gminy wiejskie oraz zwarte kompleksy dóbr ziemskich, rozumiane jako podmioty aktywnie uczestniczące w życiu gospodarczym najbliższej okolicy, regionu, prowincji czy nawet całej monarchii habsburskiej. Z poszukiwań wyłączono natomiast materiały dotyczące osobistych spraw gospodarczo-majątkowych ludności (obrót nieruchomościami, testamenty, zadłużenie itp.).
Kwerendą objęto archiwa i biblioteki, w których spodziewano się odnaleźć najwięcej materiałów dotyczących gospodarki Galicji. Były to następujące instytucje: w Polsce – Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwa Państwowe w Katowicach, Kielcach, Lublinie, Przemyślu, Radomiu i Rzeszowie, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum byłej Pracowni Badań Agrarnych Instytutu Historii PAN w Krakowie, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Biblioteka Jagiellońska; na Ukrainie – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Państwowe Archiwum Iwano-Frankiwskiej Obłasti, Państwowe Archiwum Tarnopolskiej Obłasti, Państwowe Archiwum Lwowskiej Obłasti, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka we Lwowie oraz Biblioteka Naukowa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki; w Austrii – Kriegsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Haus- Hof- und Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, Bibliothek des Österreichisches Staatsarchivs oraz Österreichisches Nationalbibliothek w Wiedniu.
We wszystkich wymienionych archiwach i bibliotekach kwerenda prowadzona była dwuetapowo. W pierwszym etapie, opierając się na inwentarzach zespołów archiwalnych lub inwentarzach rękopisów i katalogach zbiorów bibliotecznych, starano się wyodrębnić wszystkie materiały, które mogły dotyczyć spraw gospodarczych. W drugim etapie uzyskane dane należało zweryfikować, co osiągnięto poprzez sprawdzenie zawartości wytypowanych jednostek archiwalnych.
W przypadku polskich archiwów i bibliotek najwięcej materiałów odnoszących się do życia gospodarczego Galicji odnaleziono w Archiwum Narodowym w Krakowie oraz w jego oddziałach w Nowym Sączu i Bochni – w sumie ponad 100 zespołów archiwalnych. W archiwum krakowskim na plan pierwszy wysuwają się akta miejskie, które jednak – poza samym Krakowem – zachowały się w formie szczątkowej. Równie interesujące materiały znajdują się w 12 zespołach: Akta miasta Krakowa (zespół 33), Fragmenty zespołów miasta żydowskiego na Kazimierzu pod Krakowem (35), Akta miasta Brzeska (102), Akta miasta Kańczugi (106), Akta miasta Kęt (107), Akta miasta Nowego Sącza (110), Akta miasta Wadowic (116), Akta miasta Wieliczki (117), Akta miasta Wiśnicza (118), Akta miasta Wojnicza (119), Variae civitatates et villae – zbiór szczątków zespołów (121) i Magistrat Nowy Targ (227). Do tego samego typu materiałów należą akta gmin podkrakowskich: Gmina Półwsie Zwierzynieckie (54), Gmina Zwierzyniec (55), Gmina Łobzów (58), Gmina Płaszów (63), Gmina Ludwinów (64) i Gmina Zakrzówek (65).
Z problematyką miejską ściśle związana jest dokumentacja działalności cechów rzemieślniczych. W tym przypadku wykorzystano 12 zespołów archiwalnych: Cechy rzemieślnicze miasta Czchowa (123), Cechy rzemieślnicze miasta Dobczyc (124), Cechy rzemieślnicze miasta Kańczugi (125), Cech pasztetników, traktierników, cukierników i piernikarzy w Krakowie (133), Cech kramarzy w Krakowie (150), Cechy siodlarzy [i tapicerów] w Krakowie i Kleparzu (178), Cech ślusarzy [i zegarmistrzów] w Krakowie (180), Cech szklarzy w Krakowie (185), Cech zegarmistrzów, rytowników i optyków w Krakowie (190), Cechy rzemieślnicze miasta Pilzna – zbiór szczątków zespołów (195), Cechy rzemieślnicze miasta Skawiny – zbiór szczątków zespołów (197) oraz Cechy rzemieślnicze miast i wsi małopolskich – zbiór szczątków zespołów (199).
Duże znaczenie dla badań nad gospodarką Galicji mają akta zgromadzone w zespołach dokumentujących działalność różnych organów administracji państwowej. W pierwszej kolejności należy tu wymienić trzy zespoły: Archiwum Wolnego Miasta Krakowa (200), C.K. Namiestnictwo we Lwowie (204) oraz 46. C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie (279). Materiały gospodarcze odnaleźć też można w aktach urzędów cyrkularnych i starostw powiatowych: Starostwo Powiatowe w Białej (210), C.K. Urząd Cyrkularny w Bochni (211), C.K. Urząd Obwodowy w Nowym Sączu (222), C.K. Starostwo w Nowym Targu (223), C.K. Urząd Powiatowy w Czarnym Dunajcu (224), C.K. Urząd Powiatowy w Krościenku (225) oraz Urząd Powiatowy w Dobczycach (449), a także w aktach dominiów: dominia z obszaru powiatu Nowy Targ – zbiór szczątków aktów (226) oraz C.K. Kameralny Urząd Gospodarczy w Tyńcu (277). W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że dokumentacja działalności starostw cyrkularnych i powiatowych oraz dominiów z reguły zachowała się w formie szczątkowej.
W trakcie kwerendy w Archiwum Narodowym w Krakowie interesujące materiały odnaleziono także w aktach sądowych, w tym szczególnie w trzech zespołach: C.K. Sąd Powiatowy w Andrychowie (437), c.k. sądy z okręgu apelacji krakowskiej – zbiór szczątków zespołów (462) oraz C.K. Forum Nobilium w Tarnowie (459). Najwięcej materiałów gospodarczych zapewne znajduje się w tym ostatnim zespole, ale – ponieważ nie jest on opracowany – wykonanie pełnej inwentaryzacji nie było możliwe.
Wiele informacji na temat górnictwa, szczególnie górnictwa soli i węgla kamiennego, zawartych jest w czterech następujących zespołach: Okręgowy Sąd Górniczy w Wieliczce (296), C.K. Starostwo Górnicze w Krakowie (297), Starostwo Górnicze w Krakowie (298) oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie (300).
Akta hipoteczne, tj. wiejskie księgi gruntowe i księgi gruntowe miasta Krakowa, znajdują się w dwóch zespołach: Księgi gruntowe z obszaru apelacji krakowskiej (464) oraz Księgi gruntowe miasta Krakowa i dóbr tabularnych z obszaru Sądu Okręgowego w Krakowie (465). Ich naturalne uzupełnienie stanowią operaty i mapy katastralne (zespół 280: Kataster galicyjski) oraz różnego rodzaju mapy i plany zgromadzone w zespole 663 – Zbiór kartograficzny.
Bogactwo informacji na temat gospodarki Galicji, zarówno w ujęciu węższym – w odniesieniu do konkretnych dóbr ziemskich, jak i szerszym – dla całej Galicji, znajduje się w archiwach rodowych i podworskich. Dane tego typu odnaleziono w 17 zespołach archiwalnych: Archiwum Konopków z Modlnicy i Mogilan (632), Archiwum Lubomirskich (633), Archiwum Götza-Okocimskiego (634), Archiwum Krzeszowickie Potockich (635), Archiwum Sanguszków (637), Archiwum Chorzelowskie Tarnowskich (638), Archiwum Dzikowskie Tarnowskich (639), Archiwum Tomkowiczów z Kobiernic (640), Archiwum urzędów dominialnych w Suchej i Ślemieniu (641), Archiwum Siedliszowickie Załuskich (642), Archiwum dóbr Zator (644), Archiwum Jordanów (1048), Archiwum Konarskie Grabowskich (1202), Archiwum Dembińskich (1415), Archiwum gospodarcze dóbr Nawojowa (1417), Archiwum dóbr Korabniki (1426) oraz Kataster Ignacego Wielopolskiego hrabstwa żywieckiego (1575).
Podobną rolę w badaniach nad gospodarką Galicji odgrywają wyodrębnione kolekcje, w tym szczególnie dziewięć zespołów: Akta osób i rodzin – zbiór szczątków zespołów (645), Varia publica – zbiór szczątków zespołów (669), Teki Eugeniusza Barwińskiego (674), Zbiór Dzieduszyckich (677), Zbiór Zygmunta Glogera (678), Zbiór Ambrożego Grabowskiego (679), Zespół Lanckorońskich (681), Teki Antoniego Schneidra (684) oraz Drobne zbiory – zbiory szczątków (690). W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują Teki Antoniego Schneidra, w których zgromadzono dokumenty dotyczące bardzo wielu gałęzi gospodarki Galicji. Korzystanie z tego zespołu utrudnia jednak fakt, iż dotąd nie został on w pełni zinwentaryzowany.
Ważne znaczenie dla gospodarki ma także statystyka ludności. Informacje na ten temat przechowywane są pięciu zespołach: Spis ludności miasta Krakowa z r. 1850 (84), Spis ludności miasta Krakowa z r. 1857 (85), Spisy poborowych (92), Spisy ludności miasta Podgórza (93) oraz Varia spisowe [wyciągi z ksiąg ludności miasta Krakowa 1857, ewidencja ludności przedmieść Krakowa] (94).
Ostatnią grupę materiałów dotyczących gospodarki Galicji przechowywanych w Archiwum Narodowym w Krakowie stanowią akta z dwóch zespołów: Kongregacja Kupiecka w Krakowie (532) oraz Organizacje społeczne o charakterze gospodarczym – zbiór szczątków zespołów (536).
W oddziałach krakowskiego Archiwum Narodowego w Bochni i Nowym Sączy natrafiono na stosunkowo niewiele materiałów gospodarczych z okresu przedautonomicznego. W Bochni tego typu dokumentacja występuje jedynie w pięciu zespołach: Akta miasta Uścia Solnego (9), Żupa Solna w Bochni (35), Starostwo Krzeczowskie (69), Urząd Cyrkularny w Bochni (146) oraz Stowarzyszenie Połączonych Rękodzielników i Cech Rzemieślników w Brzesku (365). W Nowym Sączu wyodrębniono natomiast dziewięć zespołów, spośród których większość zawiera dokumentację aktową dominiów. Są to następujące zespoły: Urząd Cyrkularny w Nowym Sączu (1), C.K. Urząd Kameralny w Kamienicy (309), Dominium Łącko (599), Dominium Kamienica (600), Dominium Dobra (769), Akta podworskie dóbr suskich, żywieckich i lanckorońskich (915), Zwierzchność Gminy Polanka (930), Dominium Szyk (1220) oraz Dominium Kokuszka (1315).
W zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie materiały dotyczące gospodarki Galicji w okresie przedautonomicznym – oprócz dwóch zespołów z aktami władz centralnych, tj. Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji z 1809 r. (178) i C.K. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (307) – znajdują się głównie w zespołach rodzinno-majątkowych i podworskich oraz kolekcjach. Chodzi tu szczególnie o następujące zespoły archiwalne: Archiwum Potockich z Radzynia (334), Archiwum Publiczne Potockich (335), Archiwum Branickich z Białegostoku (337), Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej (338), Archiwum Gospodarcze Wilanowskie (342), Archiwum Ostrowskich z Ujazdu (344), Archiwum Potockich z Łańcuta (350), Archiwum Warszawskie Radziwiłłów (354), Zbiór Branickich z Suchej (357), Archiwum Zamoyskich (358), Archiwum Morskich i Dzieduszyckich (368), Archiwum Potulickich z Obór (381), Zbiór Aleksandra Czołowskiego (388), Zbiór Michała Marczaka (389), Varia archiwalne z Biblioteki Baworowskich (396) oraz Zbiór kartograficzny (402).
W przypadku Archiwum Państwowego w Rzeszowie na czoło wysuwają się akta miast i niektórych gmin. Materiały dotyczące lat 1772–1867odnaleziono w 16 takich zespołach: Akta miasta Rzeszowa (1), Akta miasta Łańcuta (29), Akta miasta Ropczyc (135), Akta miasta Sokołowa Małopolskiego (193), Akta miasta Tyczyna (255), Akta Gminy Błażowa (381), Akta Gminy Świlcza (385), Akta gminy Tyczyn (386), Akta miasta Głogowa Małopolskiego (397), Akta miasta Kolbuszowej (416), Akta miasta Dębicy (518), Akta miasta Czudca (539), Akta miasta Strzyżowa (740), Akta miasta Mielca (752), Akta miasta Leżajska (1030) i Akta miasta Dynowa (3059).
Drugą grupę archiwaliów bogatych w problematykę gospodarczą stanowią archiwa podworskie i rodzinno-majątkowe. W tym przypadku interesujące materiały udało się odnaleźć w 12 zespołach: Archiwum podworskie Mierów Jędrzejowiczów w Staromieściu (24), Archiwum podworskie rodziny Jaworskich Starzeńskich z Góry Ropczyckiej (34), Archiwum Lubomirskich (519), Archiwum rodziny Pelarów i Czernych (522), Archiwum podworskie rodzin właścicieli majątku czudeckiego (721), Archiwum podworskie Mycielskich z Wiśniowej (723), Archiwum rodziny Wasilewskich (1031), Archiwum Zarządu Dóbr Sędziszowskich hr. Potockich z Krzeszowic i hr. Tarnowskich z Dzikowa w Górze Ropczyckiej (1045), Archiwum rodziny Jabłońskich (3085), Archiwum rodziny Wiktorów (3097), Archiwum rodziny Pyrczów (3098) oraz Archiwum rodziny Warmskich (3105).
Nieco słabiej są natomiast reprezentowane zespoły z aktami wytworzonymi przez władze austriackie. Chodzi tu o cztery zespoły archiwalne: Sąd Obwodowy w Rzeszowie (18), C.K. Starostwo Powiatowe w Mielcu (962), C.K. Komisja Krajowa wykupna i regulacji ciężarów gruntowych w Krakowie (312) oraz Kataster gruntowy (1313). Na uwagę zasługują również materiały przechowywane w zespole nr 1539: Zbiór kartograficzny.
Podobną strukturę mają zbiory sanockiego oddziału Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Interesujące materiały udało się odnaleźć w siedmiu zespołach z aktami miejskimi i gminnymi, w pięciu z aktami podworskimi oraz w pięciu z dokumentami wytworzonymi przez administrację państwową. Są to następujące zespoły archiwalne: Akta miasta Brzozowa (16), Akta miasta Dynowa (74), Akta miasta Sanoka (135), Akta miasta Biecza (1163), Akta miasta Jasła (1166), Akta miasta Krosna (1167), Akta Gminy w Posadzie Sanockiej (155), Majątek Targowiska (1157), Majątek Samoklęski (1158), Majątek Myscowa (1159), Majątek hr. Józefa Kuropatnickiego w Lipinach (1162), Archiwum Załuskich w Iwoniczu (1302), Urząd Katastralny w Ustrzykach Dolnych (147), Starostwo Powiatowe w Lesku (216), Urząd Ksiąg Gruntowych Sądu Okręgowego w Sanoku (409), Zbiór map katastralnych Archiwum Państwowego w Rzeszowie Oddział w Sanoku (631) oraz Urząd Katastralny w Sanoku (671).
Dość dużo akt gospodarczych znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Przemyślu. W przypadku tej placówki – podobnie jak w Rzeszowie – na czoło wysuwają się akta miejskie oraz zbiory rodzinno-majątkowe i podworskie, w tym także pozostałości działalności kancelarii dominialnych. Na uwagę zasługuje też dokumentacja wytworzona przez instytucje kościelne, jak biskupstwo i kapituła greckokatolicka w Przemyślu oraz zarząd dóbr biskupstwa rzymskokatolickiego w Przemyślu. W sumie z zasobów archiwum przemyskiego wykorzystano 24 zespoły archiwalne: Akta miasta Przemyśla (129), Akta miasta Brzozowa (130), Akta miasta Jarosławia (132), Akta miasta Leżajska (135), Akta miasta Nowe Miasto (136), Akta miasta Przeworska (137), Akta miasta Ulanowa (1784), Akta miasta Płazowa (1942), Archiwum zamku leskiego (158), Akta rodziny Urbańskich z Haczowa (162), Dominium Straszewice (403), Dominium Walawa (404), Dominium Wysowa (405), Akta Józefa Benbenka (1522), Zbiór akt rodzinno-majątkowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu (1918), Dominium Wola Michowa (2335), Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu (142), Kapituła greckokatolicka w Przemyślu (143), Akta dóbr biskupów przemyskich obrządku łacińskiego (1379), Archiwum geodezyjne (126), Zbiór szczątków zespołów z terenu Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego (826), Zbiór szczątków zespołów dominiów w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu (841), Zbiór planów z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego (477) oraz Zbiór dokumentów papierowych i pergaminowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu (875).
W trzech oddziałach Archiwum Państwowego w Katowicach, tj. w placówkach w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Żywcu, przechowywane są akta gospodarcze dotyczące zachodnich rubieży Galicji. Są to jednak z reguły szczątki zespołów akt miejskich, cechów rzemieślniczych lub zakładów przemysłowych. W bielskim oddziale katowickiego archiwum materiały gospodarcze dla okresu 1772–1867 znajdują się w dziewięciu zespołach: Akta miasta Białej (10), Akta gminy Lipnik (20), Cech Kowali w Białej (108), Cech Rzemiosł Różnych w Białej (110), Cech Rzeźników w Białej (111), Cech Sukienników w Białej (112), Cech Szewców w Białej (113), Ernst Geyer Fabryka Sukna w Białej (124) oraz Zakłady Przemysł Wełnianego „Welux” im. J. Niedzielskiego w Bielsku-Białej (194). W oddziale w Oświęcimiu takich zespołów było 20: Akta miasta Lanckorony (3), Akta miasta Zatora (24), Akta miasta Oświęcimia (26), Akta gminy Osiek (60), Akta gminy Oświęcim (61), Akta gminy Chocznia (67), Cech Kowali, Ślusarzy i Stelmachów w Andrychowie (79), Cech Krawców, Kuśnierzy, Kapeluszników, Powroźników i Golarzy w Andrychowie (80), Cech szewski w Andrychowie (81), Cechy miasta Oświęcimia. Stowarzyszenie Zjednoczonych Rękodzielników Cechu I, tj. Kowali, Ślusarzy itp. w Oświęcimiu (82), Cech Stolarzy, Bednarzy i Ślusarzy w Wadowicach (83), Stowarzyszenie Cechu Szewskiego w Wadowicach (85), Cech Krawców, Kuśnierzy, Kapeluszników, Powroźników i Golarzy w Wadowicach (86), Stowarzyszenie pod nazwą Cechu Rzeźniczego w Wadowicach (87), Cech szewski w Zatorze (88), Cech wspólny w Zatorze (91), Akta miasta Wadowice (133), Akta miasta Wilamowic (140), Akta miasta Andrychowa (158) oraz Cechy miasta Kęty (286). Z kolei w oddziale żywieckim wykorzystano 13 zespołów archiwalnych: „Węgierska Górka”. Górnicza i Hutnicza Spółka Akcyjna Odlewnia Rur i Żelaza w Węgierskiej Górce (21), Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu (26), Akta miasta Jordanowa (27), Arcyksiążęcy Zarząd Huty w Obszarze (52), Cech krawców w Żywcu (57), Cech szewców w Żywcu (58), Cech płócienników i barchanniczników w Żywcu (61), Nadleśnictwo Dóbr Zawojskich Polskiej Akademii Umiejętności (88), Zbiór szczątkowych zespołów akt zarządów dóbr ziemskich (149), Akta i zbiory prywatne (150), Zbiór szczątkowych zespołów akt instytucji państwowych i samorządowych (151), Zbiór kartograficzny (180) oraz Arcyksiążęcy Browar w Żywcu (201).
W Archiwum Państwowym w Lublinie odnaleziono dość sporo materiałów źródłowych dotyczących ziem, które w latach 1772–1809 wchodziły w skład zaboru austriackiego, tj. terenów cyrkułu zamojskiego. Najciekawsze są księgi ekstraktów Tabuli Krajowej dla cyrkułu zamojskiego (zespół 19: Wyciągi z ksiąg Tabuli galicyjskiej) oraz metryka józefińska i opisania urbarialne dla tej części Ordynacji Zamojskiej, która w latach 1772–1809 leżała na obszarze Galicji (zespół 71: Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca). Oprócz tego na uwagę zasługuje 21 innych zespołów archiwalnych, w których przechowywane są m.in. akta miejskie i rodzinno-majątkowe. Są to następujące zespoły: C.K. Urząd Cyrkularny Zamojski (21/5), Akta miasta Grabowca (32), Akta miasta Horodła (33), Akta miasta Hrubieszowa (34), Akta miasta Józefowa nad Wisłą (35), Akta miasta Kryłowa (41), Akta miasta Szczebrzeszyna (53), Akta miasta Tomaszowa (55), Akta miasta Tyszowiec (57), Akta miasta Uchań (58), Akta miasta Zamościa (61), Akta miasta Baranowa (62), Archiwum Brezów z Siekierzyniec (72), Archiwum Leszczyńskich (78), Archiwum Łosiów z Niemiec (80), Archiwum Rulikowskich (81), Akta dóbr Średnie (90), Akta majątkowe i spuścizny, zbiór szczątków zespołów (91), Akta klasztorów rzymskokatolickich województwa lubelskiego, zbiór szczątków zespołów (110), Akta klasztorów greckokatolickich (bazylianów) województwa lubelskiego, zbiór szczątków zespołów. Klasztor bazylianów w Zamościu (111/4) oraz Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie Fundacji Staszica (639). W Archiwum Państwowym w Kielcach odnaleziono jedynie kilkanaście jednostek archiwalnych zawierających materiały historyczne dotyczące gospodarki Galicji. Znajdowały się one w trzech zespołach: Archiwum Ordynacji Myszkowskiej (288), Archiwum Małachowskich z Białaczowa (289) oraz Zbiór akt z Rdzowa (294). W pięciu pozostałych polskich placówkach archiwalnych i bibliotecznych, tj. w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie, Archiwum byłej Pracowni Badań Agrarnych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej (tj. w istocie: Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej), Bibliotece Jagiellońskiej oraz Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w Krakowie, odnaleziono dość dużo materiałów dotyczących gospodarki Galicji. Są to akta o różnej proweniencji i charakterze, przy czym znaczną ich część stanowią m.in. inwentarze gruntowe.
Kwerenda w archiwach austriackich obejmowała poszukiwania we wszystkich centralnych placówkach podległych Österreichisches Staatsarchiv. I tak w zbiorach Finanz- und Hofkammerarchiv kwerendę prowadzono w następujących zespołach: Präsidialakten der k.k. Hofkammer und des k.k. Finanzministeriums (1797–1918), Hofkammer – Präsidium, Hauptreihe (1797–1824), Akten; Präsidialakten der k.k. Hofkammer und des k.k. Finanzministeriums (1797–1918), Finanzministerium – Präsidium Hauptreihe (1814–1918), Akten; Präsidialakten der k.k. Hofkammer und des k.k. Finanzministeriums (1797–1918), Geheime Protokolls–Akten (1814–1857), Akten (Aktensammlungen); Präsidialakten der k.k. Hofkammer und des k.k. Finanzministeriums (1797–1918), Geheime Protokolls-Akten (1814–1857), Bücher; Präsidialakten der k.k. Hofkammer und des k.k. Finanzministeriums (1797–1918), Finanzministerium – Präsidium Hauptreihe (1814–1918), Beilagen (1814–1918); Präsidialakten der k.k. Hofkammer und des k.k. Finanzministeriums (1797–1918), Präsidium Münz und Bergwesen (1834–1872), Akten; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Münz und Bergwesen 1745–1848, II Abteilung 1765–1804; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Münz und Bergwesen 1745–1848, Montanische Handschriften und Bücher (1783–1868), Lagerbücher der arärischen Montan- und Salinwesens (1857–1882); Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Münz und Bergwesen 1745–1848, II Abteilung 1765–1804, Wien, Münz und Bergwesen Fremderhöfe (3); Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Münz und Bergwesen 1745–1848, II Abteilung 1765–1804, Wien, Kupfermünzen (5); Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Kommerz 1749–1848, Kommerz Ungarn, Siebenbürgen und Galizien, Bücher; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Kommerz 1749–1848, Kommerz Ungarn, Siebenbürgen und Galizien, Akten; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Domänakten 1769–1874, Bücher; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Domänakten 1769–1874, Galizische Domänen Akten 1772–1800; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Domänakten 1769–1874, Exjesuitenakten – Akten der Hofkammer 1773–1800; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Domänakten 1769–1874, Exjesuitenakten – Akten der Hofkazlei 1773–1800; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Domänakten 1769–1874, Robotabolitionsakten 1783–1800; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Domänakten 1769–1874, Geistliche Domänen Akten 1788–1800; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Domänakten 1769–1874, Staatsgüterbeschreibung 1785–1816; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Domänakten 1769–1874, Allgemeine Domänakten (1801–1874); Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Kredit und Staatsschulden (1757–1874), Kredit-Hofkomission (1796–1820), Akten; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Kredit und Staatsschulden (1757–1874), Kreditabteilung (1849–1874), Akten; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Österreichisches Kammerale (1762–1874), Akten (1762–1820); Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Österreichisches Kammerale (1762–1874), Akten (1821–1874); Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Österreichisches Kammerale (1762–1874), Galizische Hofkommission (1772–1776), Bücher; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Österreichisches Kammerale (1762–1874), Galizische Hofkommission (1772–1776), Akten; Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Bankale Akten (1703–1874), Neueres Bankale (1797–1820); Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Bankale Akten (1703–1874), Bankal- bzw. Gefällenabteilung (II. Abteilung), (1821–1874); Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762–1876), Steuerabteilung (1819–1874), Akten (1819–1874); Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (963–2006), Varia; Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (963–2006), Verschiedene Vorschläge und Abhandlungen vorwiegend finanzielles Inhalts (1552–1856); Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (963–2006), Nachgeordnete Dienststellen und Fremdprovenienzen (1477–1941), Tabak- und Stempelgefällendirektion (1785–1835), Bücher; Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (963–2006), Nachgeordnete Dienststellen und Fremdprovenienzen (1477–1941), Tabak– und Stempelgefällendirektion (1785–1835), Akten; Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (963–2006), Patente, Instruktionen, Normalien, Erlässe und Kurrenden (1500–1918), Sammlung von Patenten, Instruktionen und Normalien des Finanzarchivs (1790–1918); Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (963–2006), Karten- und Plansammlung (1540–1938); Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (963–2006), Realiensammlung (1530–1945), B, Münzen (1550–1945); Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (963–2006), Realiensammlung (1530–1945), C, Varia (1550–1945).
W zbiorach Allgemeines Verwaltungsarchiv materiały dotyczące gospodarki Galicji odnaleziono w następujących zespołach archiwalnych: Inneres (1550–1918), Hofkanzlei (1550–1848), Allgemeine Reihe (1550–1848); Inneres (1550–1918), Ministerium des Innern (1848–1918), Präsidium (1848–1918); Inneres (1550–1918), Ministerium des Innern (1848–1918), Allgemeine Reihe (1848–1918); Handel (1848–1918), Handelsministerium, Präsidium (1848–1918); Verkehr (1824–1918), Hofstellen und Ministerien, Vereinigte Hofkanzlei (1824–1848); Verkehr (1824–1918), Hofstellen und Ministerien, Allgemeine Hofkammer (1841–1848); Verkehr (1824–1918), Hofstellen und Ministerien, Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten (1849–1859), Akten Präsidium; Verkehr (1824–1918), Hofstellen und Ministerien, Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten (1849–1859), Akten-Allgemein; Verkehr (1824–1918), Hofstellen und Ministerien, Finanzministerium Verkehr (1860–1877); Verkehr (1824–1918), Hofstellen und Ministerien, Ministerium für Handel und Volkswirtschaft (1861–1867); Verkehr (1824–1918), Sonstige staatliche Eisenbahnverwaltungen (1842–1896), Generaldirektion für die Staatseisenbahnen (1842–1848); Verkehr (1824–1918), Sonstige staatliche Eisenbahnverwaltungen (1842–1896), Generalbaudirektion (1850–1852); Verkehr (1824–1918), Sonstige staatliche Eisenbahnverwaltungen (1842–1896), Zentraldirektion für Eisenbahnbauten (1852–1859); Verkehr (1824–1918), Sonstige staatliche Eisenbahnverwaltungen (1842–1896), Betriebsdirektion des östlichen Staatseisenbahn (1852–1858); Verkehr (1824–1918), Registraturen von Eisenbahngesellschaften (1824–1934); Verkehr (1824–1918), Urkunden und Pläne (1840–1920), Projektesammlung; Verkehr (1824–1918), Urkunden und Pläne (1840–1920), Historische Plansammlungen; Plan-, Karten- und Fotosammlung (1750–1950), Plansammlung I, Gebäude, Strassen- und Wasserbauten (1629–1972); Plan-, Karten- und Fotosammlung (1750–1950), Plansammlung II (Sig. A–L, 1520–1963).
W dwóch pozostałych placówkach, tj. Kriegsarchiv oraz Haus-, Hof- und Staatsarchiv materiały gospodarcze występują rzadziej. W przypadku Kriegsarchiv są to następujące zespoły: Zentralstellen, Kriegsministerium (1848–1931), Präsidialbüro; Allerhöchster Oberbefehl (1808–1918), Militärkanzlei Seiner Majestät des Kaisers (1848–1918) oraz Hauptreihe; w przypadku Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Kabinettsarchiv (1523–1918), Staatsrat (1761–1848), Patente und Zirkulare (1576–1848), Diplomatie und Aussenpolitik vor 1848, Staatskanzlei (1500–1860), Patente, Diplomatie und Aussenpolitik vor 1848, Staatskanzlei (1500–1860) oraz Provinzen.
Najwięcej materiałów dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772–1867 odnaleziono w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Jest to o tyle zrozumiałe, że przechowywane są tam akta centralnych instytucji Galicji, w tym Gubernium i Namiestnictwa Galicyjskiego, Komisji Namiestnictwa w Krakowie i Wydziału Krajowego. W zasobach tego archiwum znajdują się kolekcje rodzinne i majątkowe, a także dokumenty wytworzone przez organa sądowe, władze skarbowe, władze miejskie itp. W sumie interesujące materiały odnaleziono w blisko stu zespołach archiwalnych: Metryka józefińska (fond 19), Metryka franciszkańska (fond 20), Magistrat miasta Babice (fond 21), Magistrat miasta Bełza (fond 22), Magistrat miasta Brody (fond 24), Rada cechów miasta Brzozowa (fond 25), Magistrat miasta Gliniany (fond 27), Urząd gromadzki wsi Hłomcza (fond 28), Magistrat miasta Drohobycza (fond 29), Urząd gromadzki wsi Łodzina (fond 33), Magistrat miasta Markopola (fond 34), Magistrat miasta Mościska (fond 35), Urząd gromadzki wsi Odrzechowa (fond 37), Magistrat miasta Oleszyce (fond 38), Magistrat miasta Potylicza (fond 39), Magistrat miasta Radomyśla Wielkiego (fond 40), Magistrat miasta Radomyśla nad Sanem (fond 41), Magistrat miasta Sambora (fond 43), Magistrat miasta Sanoka (fond 44), Magistrat miasta Starej Soli (fond 45), Magistrat miasta Tarnopola (fond 46), Magistrat miasta Trembowli (fond 47), Urząd gromadzki wsi Trześniów (fond 48), Urząd gromadzki wsi Tyrawa Solna (fond 49), Magistrat miasta Jaśliska (fond 50), Magistrat miasta Jaćmierz (fond 51), Magistrat miasta Lwowa (fond 52), Urząd gromadzki wsi Wysoka, Dzieduszyccy (fond 64), Magistrat miasta Dynowa (fond 67), Magistrat miasta Żydaczowa (fond 68), Magistrat miasta Żółkwi (fond 69), Magistrat miasta Złoczowa (fond 70), Magistrat miasta Kołomyi (fond 72), Magistrat miasta Kuty (fond 81), Urząd gromadzki wsi Markowa (fond 85), Magistrat miasta Stanisławowa (fond 96), Urząd gromadzki wsi Miejsce Piastowe (fond 100), Urząd gromadzki wsi Osobnica (fond 104), Magistrat miasta Przeworska (fond 105), Urząd gromadzki wsi Wólka Bałuciańska (fond 109), Urząd gromadzki wsi Klimkówka (fond 111), Urząd gromadzki wsi Kostarowce (fond 112), Magistrat miasta Krakowca (fond 113), Magistrat miasta Kukizowa (fond 116), Urząd gromadzki wsi Puławy (fond 117), Urząd gromadzki wsi Moszczaniec (fond 118), Magistrat miasta Mrzygłodu (fond 119), Urząd gromadzki wsi Strachocina (fond 121), Magistrat miasta Stryja (fond 122), Urząd gromadzki wsi Ulucz (fond 12), Magistrat miasta Firlejowa (fond 126), Kolekcja dokumentów dotyczących majątków szlacheckich z terytorium ruskiego, wołyńskiego, podolskiego i innych województw (fond 134), Urząd gromadzki wsi Czarna (fond 136), Kolekcja dokumentów dotyczących katolickich klasztorów, kościołów i parafii z obszaru Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy (fond 140), Kolekcja dokumentów dotyczących spraw finansowo-majątkowych ludności żydowskiej Rzeczypospolitej i Galicji (fond 141), Urząd gromadzki wsi Czukiew (fond 142), Namiestnictwo Galicyjskie (fond 146), Sąd Szlachecki we Lwowie (fond 149), Najwyższy Sąd Apelacyjny i Kryminalny we Lwowie (fond 150), C.K. Komisja Namiestnictwa w Krakowie (fond 157), C.K. Galicyjska Prokuratura Skarbowa we Lwowie (fond 159), Galicyjska Krajowa Dyrekcja Skarbu we Lwowie (fond 160), Galicyjski Sejm Stanowy (fond 163), Wydział Krajowy we Lwowie (fond 165), Tabula Krajowa we Lwowie (fond 166), C.K. Krajowa Dyrekcja Budowlana we Lwowie (fond 167), C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych we Lwowie (fond 168), Galicyjska Dyrekcja Lasów i Dóbr Państwowych we Lwowie (fond 169), Lanckorońscy (fond 181), C.K. Gubernialna komisja dla likwidacji pretensji poddanych austriackich wobec Księstwa Warszawskiego (fond 185), Krajowa Komisja ds. Podatków Gruntowych we Lwowie (fond 186), C.K. Galicyjska Prowincjonalna Buchalteria Państwowa we Lwowie (fond 187), Rzymskokatolicka kapituła metropolitalna we Lwowie (fond 197), C.K. Komisja Ekstradycyjna Austriacka (fond 218), C.K. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie (fond 248), Polskie Akcyjne Towarzystwo Naftowe „Premier” we Lwowie (fond 255), Centralna Administracja Majątków Stołowych Metropolii Greckokatolickiej we Lwowie (fond 409), Klasztor benedyktynek we Lwowie (fond 417), Klasztor dominikanów we Lwowie (fond 418), Kolekcja dokumentów dotyczących sprzedaży majątków królewskich i kościelnych (fond 453), Ormiański konsystorz metropolitalny we Lwowie (fond 475), C.K. Komisja ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Stanisławowie (fond 488), Greckokatolicka kapituła metropolitalna we Lwowie (fond 491), Wydział Stanowy we Lwowie (fond 575), Protoihumenat monastyrów Dzieła św. Wasyla Wielkiego we Lwowie (fond 684), Kolekcja planów i map miejscowości, gruntów i szlaków komunikacyjnych na terenie Galicji (fond 720), C.K. Urząd Powiatowy w Podbużu (fond 721), Kolekcja planów szkół, cerkwi, szpitali, więzień i innych państwowych i prywatnych budynków w Galicji (fond 726), Magistrat miasta Sokala (fond 740), Magistrat miasta Touste (fond 741), Kolekcja map i planów (fond 742), Czajkowscy (fond 777), Dekanat rzymskokatolicki w Żółkwi (fond 778), Lubomirscy (fond 835), Treterowie (fond 836), Rzymskokatolicki klasztor o.o. dominikanów w Złotym Potoku (fond 851) oraz Ekonomia samborska (fond 856).
Spośród archiwów ukraińskich na uwagę zasługują jeszcze trzy placówki: Państwowe Archiwum Iwano-Frankiwskiej Obłasti, Państwowe Archiwum Lwowskiej Obłasti oraz Państwowe Archiwum Tarnopolskiej Obłasti. Ponieważ jednak ich podstawowym zadaniem jest gromadzenie akt dwudziestowiecznych, materiałów odnoszących się do gospodarki Galicji w dobie przedautonomicznej zachowało się w nich niewiele. I tak, w archiwum w Iwano-Frankiwsku wykorzystano pięć zespołów (fondy: 7 – Magistrat królewskiego miasta Stanisławowa, 19 – Sąd szlachecki w Stanisławowie, 504 – Konsystorz greckokatolicki w Stanisławowie, 539 – Magistrat miasta Wojniłowa oraz 594 – Dekanat rzymskokatolicki w Kołomyi); w archiwum we Lwowie dwa zespoły (fondy: 3 – Magistrat miasta Lwowa i 10 – Magistrat miasta Żółkwi) oraz w archiwum w Tarnopolu zaledwie jeden zespół (fond 33 – Magistrat miasta Tarnopola).
Bardzo bogaty zasób posiada natomiast Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka. W jej zasobach odnaleziono bardzo dużo materiałów dotyczących gospodarki Galicji, przy czym wykorzystano zdecydowaną większość przechowywanych w tej placówce zespołów, m.in. następujące fondy: 2 – Rękopisy Biblioteki „Narodnyj Dom”. Papiery Spirydona Litwinowicza; 4 – Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich; 5 – Rękopisy i Autografy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 9 – Archiwalia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 45 – Archiwum Dzieduszyckich; 59 – Teki Kozłowskiego; 63 – Archiwum Krzeczunowiczów; 76 – Zbiór rękopisów i Archiwum Pawlikowskich; 103 – Archiwum Sapiehów z Krasiczyna; 125 – Archiwum Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego; 130 – Archiwum Treterów; 137 – Archiwum Cetnerów; 141 – Rękopisy Aleksandra Czołowskiego; 144 – Teki Antoniego Schneidra; 145 – Archiwum Jabłonowskich z Bursztyna.
Bardzo interesujące materiały znajdują się także w Bibliotece Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki (w tym m.in. niepublikowane rękopisy rozpraw o charakterze publicystycznym).
Jeśli idzie o materiały drukowane, kwerenda prowadzona była przede wszystkim w aktach prawnych stanowionych przez władze szczebla centralnego, krajowego i lokalnego. Objęła ona m.in. patenty cesarskie, rozporządzenia gubernialne i cyrkularze publikowane w wydawnictwach z normami prawnymi. Szczegółową inwentaryzacją objęto m.in. następujące serie: Edicta et mandata Regni Galiciae et Lodomeriae promulgata (Lemberg 1772–1818); Provinzialgesetzsammlung des Königreich Galizien (Lemberg 1819–1848) oraz Powszechny dziennik praw krajowych i rządowych dla kraju koronnego Galicji (Lwów 1849–1853). Efektem tak zakrojonych poszukiwań jest unikalny indeks norm prawnych dotyczących spraw gospodarczych.
Na podobnej zasadzie przeprowadzono kwerendę w wydawnictwach statystycznych dotyczących okresu 1772–1867 (m.in. Tafeln zur Statistik der oesterreichischen Monarchie, Wien 1829–1862), a także w wydawnictwach o charakterze publicystycznym oraz w prasie. W tym ostatnim przypadku szczegółową inwentaryzacją objęto dwa galicyjskie dzienniki: „Gazetę Lwowską” oraz krakowski „Czas”.
W trakcie prowadzenia kwerend archiwalnych i bibliotecznych natrafiono na pewne trudności, które skutkowały m.in. tym, że nie udało się dotrzeć do niektórych zespołów archiwalnych. Dla przykładu mimo wielokrotnych prób i uzyskania wymaganej zgody władz kościelnych członkowie zespołu badawczego nie mieli możliwości przeprowadzenia kwerendy w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu.
Poważną trudność stanowił też fakt, że niektóre zespoły archiwalne nie zostały dotąd opracowane i nie posiadają inwentarzy lub opracowane dawniej inwentarze zostały wycofane ze względu na utratę aktualności. W takich przypadkach sprawdzenie zawartości akt było praktycznie niemożliwe. Problem ten dotyczy różnych archiwów. Na przykład w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie z udostępniania wyłączono dwa zespoły zawierające liczne materiały istotne dla gospodarki Galicji: Terytorialne władze wojskowe we Lwowie (dawniej: C.K. Komenda XI Korpusu we Lwowie, zespół 315) oraz Austriackie materiały wojskowe (zespół 471). W Archiwum Państwowym w Lublinie nieopracowany jest zespół 634: Zbiór map różnych krajów, w Archiwum Narodowym w Krakowie zaś zespół 459: C.K. Sąd Szlachecki w Tarnowie. W Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie niedostępny jest inwentarz map katastralnych (opis 3–23 z fondu 186: Krajowa Komisja ds. Podatków Gruntowych we Lwowie). Z kolei w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka zaginęła część inwentarza Tek Kozłowskiego (dotyczy tek o numerach 120–250). Problem stanowi także sposób opracowania niektórych zespołów archiwalnych, zwłaszcza w archiwach austriackich i ukraińskich. Chodzi tu szczególnie o tzw. akta prezydialne centralnych urzędów wiedeńskich i lwowskich. Z małymi wyjątkami inwentaryzacja przeprowadzona przez austriackich i ukraińskich archiwistów ograniczyła się do spisu sygnatur za poszczególne lata w układzie chronologicznym. Uniemożliwia to w praktyce ustalenie, jakie materiały kryją się w tych ogromnych zespołach.

3. Opracowanie inwentarza materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji wraz z publikacją wydawnictwa.
Niezależnie od trudności występujących na różnych etapach prac inwentaryzacyjnych należy zauważyć, że efekt poszukiwań przeszedł najśmielsze wyobrażenia członków zespołu badawczego. W trakcie trzyletnich badań udało się bowiem stworzyć bardzo obszerną bazę danych o materiałach archiwalnych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772–1867. Jej publikacja umożliwi badaczom szybką orientację w różnorodnej problematyce źródeł, jak również ułatwi poszukiwania w konkretnych archiwach i bibliotekach.
Liczba zgromadzonych danych nie jest jednak najważniejszym rezultatem przeprowadzonej inwentaryzacji. Podczas badań udało się bowiem odkryć wiele nieznanych lub mało znanych (i przez to bardzo rzadko wykorzystywanych) źródeł. Mało to, z pobieżnej analizy zgromadzonego materiału wynika, że można wyznaczyć nowe kierunki badań nad gospodarką Galicji w dobie przedautonomicznej.
Bez wątpienia bardzo duże znaczenie miało przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji zasobu Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Rezultat tych działań prowadzi do konstatacji, że chcąc realizować studia nad dziejami gospodarczymi Galicji, należy wyjść poza obowiązujący dotąd kanon źródeł. Poza fasjami podatkowymi oraz metrykami józefińską i franciszkańską należy także sięgnąć po przebogatą dokumentację zgromadzoną w fondzie 146: Namiestnictwo Galicyjskie. Konieczne jest również zapoznanie się z nieznanymi dotąd materiałami z innych zespołów, np. C.K. Komisja Namiestnictwa w Krakowie (fond 157), C.K. Galicyjska Prokuratura Skarbowa we Lwowie (fond 159) czy Galicyjska Krajowa Dyrekcja Skarbu we Lwowie (fond 160).
Kierunków nowych badań dotyczących gospodarki można wskazać wiele. Skoncentrujmy się jednak na wymienieniu najważniejszych:
1. rola gospodarcza dóbr państwowych (przejęcie dawnych królewszczyzn i majątków kościelnych, eksploatacja, a następnie sprzedaż dóbr kameralnych i funduszu religijnego),
2. polityka handlowa władz zaborczych (handel wewnętrzny i zagraniczny, poszukiwanie nowych rynków zbytu, handel morski z wykorzystaniem Bałtyku i Morza Czarnego),
3. polityka fiskalna państwa (system poboru podatków i ich egzekucja, pożyczki państwowe, obligacje),
4. powstanie i funkcjonowanie monopoli państwowych (przejęcie salin, eksploatacja kopalni i warzelni soli, wprowadzenie monopolu tytoniowego, organizacja i działalność plantacji i przetwórni tytoniu),
5. rozwój komunikacji lądowej i wodnej (budowa dróg bitych i kolei, żegluga rzeczna, projekty budowy kanałów łączących różne rzeki, m.in. Dniestr z Sanem),
6. budowa infrastruktury wodnej w celu zabezpieczenia ludności przed skutkami wylewów rzek (budowa wałów przeciwpowodziowych, regulacja rzek),
7. działania na rzecz zabezpieczenia materialnego ludności wiejskiej (reformy agrarne, budowa gromadzkich spichlerzy, system udzielania zapomóg),
8. rola gospodarcza miast zachodniej Galicji (podjęcie tego zagadnienia umożliwia odnalezienie nieznanych dotąd źródeł do dziejów miast),
9. rola gospodarcza parafii w życiu wsi i miast (podjęcie tego zagadnienia umożliwia odnalezienie nieznanych dotąd źródeł dotyczących położenia materialnego parafii).

Efektem końcowym badań są:
1. inwentarz/katalog materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji, przygotowanych w postaci standardowych regestów (pliki Worda) – obejmujący około 10 tys. standardowych i zbiorowych o łącznej objętości około 110 arkuszy wydawniczych;
2. katalog obrazów, obejmujący źródła ikonograficzne; katalog składa się z dwóch części: a) inwentarza wszystkich odnalezionych materiałów ikonograficznych, b) katalogu kopii cyfrowych (obrazów), wykonanych na potrzeby projektu;
3. wydawnictwo pt. Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy (5 tomów). Wydawnictwo to składa się z trzech głównych części. W części pierwszej, zatytułowanej Materiały rękopiśmienne, zamieszczone zostały źródła pisane z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. Materiały pochodzące z poszczególnych archiwów ujęte zostały w oddzielnych rozdziałach, przy czym podział w obrębie rozdziałów odzwierciedla strukturę wewnętrzną zespołów archiwalnych (jeśli zespoły dzieliły się na kolekcje lub opisy, jak w przypadku archiwów ukraińskich, wyodrębniano je jako osobne części). Regesty ułożone zostały w kolejności sygnatur archiwalnych, przy czym regesty zbiorcze zamieszczano na końcu.
W części drugiej, zatytułowanej Materiały ikonograficzne, umieszczono regesty ze źródłami graficznymi (takimi jak: mapy, plany, projekty i widoki różnych obiektów itp.) pochodzącymi ze zbiorów archiwalnych. Z reguły są to materiały rękopiśmienne, chociaż czasami występują też dokumenty drukowane. Konstrukcja części drugiej jest identyczna jak w części pierwszej, z tą tylko różnicą, że na jej końcu, w rozdziale zatytułowanym Inne materiały, zamieszczono odsyłacze do regestów umieszczonych w poprzednich tomach wydawnictwa. Wynika to z faktu, że w niektórych wypadkach materiały ikonograficzne stanowią integralną część źródeł pisanych i nie zostały wyodrębnione do osobnych kolekcji lub jednostek archiwalnych.
W części trzeciej, zatytułowanej Materiały drukowane, zamieszczono źródła opublikowane drukiem w latach 1772–1867. W obrębie tej części wydzielono cztery grupy materiałów: akta prawne, źródła statystyczne, prasa oraz pozostałe źródła (w tym m.in. publicystyka).