Publikacje

Poniżej zamieszczamy publikacje powstałe w trakcie badań prowadzonych przez współtwórców portalu.

Monografie

Gospodarka Galicji 1772–1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy, T. I-III pod red. Krzysztofa Ślusarka, opr. zespół w składzie: Michał Baczkowski, Wołodymyr Dolinowski, Olga Dyba, Łukasz Jewuła, Tomasz Kargol, Roman Marcinek, Rostysław Melnyk, Konrad Meus, Bohdana Petryszak, Krzysztof Ślusarek (kierownik zespołu), Grzegorz Zamoyski, Kraków 2015, ss. 1022 + wklejka.

Gospodarka Galicji 1772–1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy, T. IV pod red. Tomasza Kargola, opr. zespół w składzie: Michał Baczkowski, Wołodymyr Dolinowski, Olga Dyba, Łukasz Jewuła, Tomasz Kargol, Roman Marcinek, Rostysław Melnyk, Konrad Meus, Bohdana Petryszak, Krzysztof Ślusarek (kierownik zespołu), Grzegorz Zamoyski, Kraków 2016, ss. 514.

Gospodarka Galicji 1772–1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy, T. V: Indeksy, opracowali: Wołodymyr Dolinowski, Tomasz Kargol, Aleksandra Madej, Bohdana Petryszak, Kamil Ruszałam Krzysztof Ślusarek, Kraków 2016, ss. 260.

Jewuła Ł., Kargol T., Ślusarek K., Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815, Kraków 2015, ss. 471.

Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów pod red. T. Kargola i K. Ślusarka, Kraków 2014, ss. 224.

Artykuły

Baczkowski M., Materiały z archiwów wiedeńskich jako źródło do historii gospodarczej Galicji (1772–1867), (w:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów pod red. T. Kargola i K. Ślusarka, Kraków 2014, s. 7-16.

Jewuła Ł., Spory o szkody w uprawach i łąkach jako jedno z najczęstszych zjawisk konfliktowych na wsi małopolskiej na przełomie XVIII i XIX wieku, w: Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku. Zbiór studiów pod redakcją T. Kargola, B. Petryszak i K. Ślusarka, Kraków – Lwów 2015/ Студії з історії польського села наприкінці XVIII – на початку XIX століть, Збірник наукових праць під редакцією Т. Карґоля, Б. Петришак і К, Слюсарка, Краків – Львів 2015, ss. 73-86.

Jewuła Ł., Źródła do społecznej i gospodarczej historii miast galicyjskich okresu przedautonomicznego w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie i Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie – próba charakterystyki, (w:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772- 1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów pod red. T. Kargola i K. Ślusarka, Kraków 2014, s. 25- 34.

Kargol T., Ślusarek K., Zwei Forschungsprojekte zur polnischen Agrargeschichte der Periode 1772- 1867, „Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie", Jg. 63, 2015, Heft 2: Freilichtmuseum und Agrargeschichte, s. 90-94.

Kargol T., Uposażenie i gospodarka plebańska zawiślańskich (galicyjskich) parafii archidiakonatu sandomierskiego na przełomie XVIII i XIX w. Kontynuacja czy zmiana?, w: Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku. Zbiór studiów pod redakcją T. Kargola, B. Petryszak i K. Ślusarka, Kraków – Lwów 2015/ Студії з історії польського села наприкінці XVIII – на початку XIX століть, Збірник наукових праць під редакцією Т. Карґоля, Б. Петришак і К, Слюсарка, Краків – Львів 2015, ss. 147-186.

Kargol T., Źródła do dziejów parafii rzymskokatolickich w przedautonomicznej Galicji (1772-1867) w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie na przykładzie zespołów Namiestnictwa Galicyjskiego i c.k. Galicyjskiej Prokuratorii Skarbu (wybrane aspekty społeczno-gospodarcze), „Galicja. Studia i Materiały”, 1/2015, Rzeszów 2015, ss. 273-294.

Kargol T., Źródła do dziejów wsi galicyjskiej doby przeduwłaszczeniowej (1772-1848) w archiwach polskich i ukraińskich, (w:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów pod red. T. Kargola i K. Ślusarka, Kraków 2014, s. 35-46.

Marcinek R., Austriacki monopol tytoniowy. Wstęp do badań nad uprawą i przetwórstwem tytoniu w Galicji w latach 1768–1867, (w:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów pod red. T. Kargola i K. Ślusarka, Kraków 2014, s. 61-74

Meus K., Działalność instytucji gospodarczych w przedautonomicznej Galicji na przykładzie izb handlowych i przemysłowych (1850–1866), (w:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772- 1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów pod red. T. Kargola i K. Ślusarka, Kraków 2014, s. 87- 98.

Ślusarek K., Dobra państwowe w Galicji w końcu XVIII wieku Część I. Galicja zachodnia, w: Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku. Zbiór studiów pod redakcją T. Kargola, B. Petryszak i K. Ślusarka, Kraków – Lwów 2015/ Студії з історії польського села наприкінці XVIII – на початку XIX століть, Збірник наукових праць під редакцією Т. Карґоля, Б. Петришак і К, Слюсарка, Краків – Львів 2015, ss. 187-216.

Ślusarek K., Dwór, wieś i plebania w zachodniej Małopolsce w końcu XVIII i na początku XIX wieku w świetle najnowszych badań, „Galicja. Studia i Materiały”, 1/2015, Rzeszów 2015, ss. 48-60.

Ślusarek K., Materiały do dziejów gospodarczych Galicji w dobie przedautonomicznej w aktach Namiestnictwa Galicyjskiego we Lwowie i Komisji Namiestnictwa w Krakowie, (w:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów pod red. T. Kargola i K. Ślusarka, Kraków 2014, s. 163-174.

Ślusarek K., Rola gospodarcza lasów w dobrach ziemskich w Galicji w XIX wieku, „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 13, Gołuchów 2014, s. 357-376.

Ślusarek K., Ziemiaństwo z cyrkułu złoczowskiego w połowie XIX wieku, (w:) Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, pod red. D. Michaluk i K. Mikulskiego, Warszawa 2015, ss. 213-232.

Zamoyski G., Źródła do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji w epoce przedautonomicznej w archiwach państwowych w Rzeszowie i Sanoku, (w:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów pod red. T. Kargola i K. Ślusarka, Kraków 2014, s. 175-190.

Доліновський B., Колекція документів про продаж королівських та церковних маєтків: формування та склад збірки, (w:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów pod red. T. Kargola i K. Ślusarka, Kraków 2014, s. 17-24.

Мельник P., Документи Крайової табулі Центрального державного історичного архіву України у Львові як джерело до історії економічних відносин у Галичині наприкінці XVIII–XIX ст., (w:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów pod red. T. Kargola i K. Ślusarka, Kraków 2014, s. 75-86

Петришак Б., Інвентарі шляхетських маєтків Галичини останньої третини XVIII – початку ХІХ ст.: джерелознавчий потенціал, (w:) Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów pod red. T. Kargola i K. Ślusarka, Kraków 2014, s. 119-128.

Publikacje elektroniczne

Jewuła Ł., Kargol T., Ślusarek K., Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815. Wersja 1.0, http://www.gospodarka-galicji.pl/slownik- miejscowosci/